Association of
Chartered Certified
Accountants

ACCA - 536.000 tələbə və 233.000 üzvü özündə birləşdirən, müəyyən etdiyi beynəlxalq mühasibat uçotu standartları dünyanın 180 ölkəsində tətbiq olunan, peşəkar maliyyəçilərin, mühasib və auditorların yetişdirilməsi üçün kvalifikasiyalar tərtib edən beynəlxalq assosiasiyadır.

Association of Chartered Certified Accountants

“ACCA Member” olmaq
üçün tələblər

ACCA Kvalifikasiyaları

ACCA Kvalifikasiyaları sizə maliyyə, audit, mühasibatlıq sahəsində peşəkar mütəxəssis olmaq üçün lazım olan bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə köməklik göstərir.

Business and Technology (BT) - F1

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Applied Knowledge Modulunun bir hissəsidir. Business and Technology - BT: Müəssisələrin necə səmərəli və etik şəkildə fəaliyyət göstərəcəyini; maliyyə mütəxəssislərinin buna nail olmaqda oynadığı kritik rolunu; İdarəetmə, məşğulluq, sağlamlıq, məlumatların qorunması və təhlükəsizliyi kimi aspektlərə iqtisadi, hüquqi və tənzimləyici təsirlər də daxil olmaqla iş mühitini konteksini əhatə edir.

 • Biznesin təşkili, onun maraqlı tərəfləri və xarici mühit
 • Biznesin təşkilati quruluşu, funksiyaları və idarəçiliyi
 • Mühasibat və hesabat sistemləri, uyğunluq, nəzarət, texnologiya və təhlükəsizlik
 • İşçilərə və komandalara rəhbərlik etmək və onları idarə etmək
 • Şəxsi effektivlik və ünsiyyət
 • Mühasibatlıqda və biznesdə peşəkar etika

Management Accounting (MA) - F2

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Applied Knowledge Modulunun bir hissəsidir. “Management Accounting - MA” planlaşdırma və qərar qəbul edilməsi prosesində əsas idarəetmə məlumatlarının təmin edilməsini əhatə edir.

 • İdarəetmə məlumatlarının təbiəti, mənbələri və məqsədləri
 • Maya dəyərinin hesablanması və uçotu metodları
 • Büdcələmə
 • Standart metodla maya dəyərinin hesablanması
 • Keyfiyyətin ölçülməsi

Təlim səhifəsinə keç

Financial Accounting (FA) - F3

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Applied Knowledge Modulunun bir hissəsidir. “Financial Accounting (FA)” beynəlxalq mühasibat uçotu standartlarının fundamental biliklərini özündə əks etdirən, müəssisənin zəruri maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını əhatə edir.

 • Maliyyə hesabatlarının məzmunu və məqsədi
 • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət göstəriciləri
 • Mühasibat uçotunun fundamental əsasları
 • İkili qeydiyyat və mühasibatlıq sistemləri
 • Sınaq balansının hazırlanması
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili

Təlim səhifəsinə keç

Corporate and Business Law (LW) - F4

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Skills Modulunun bir hissəsidir. “Corporate and Business Law (LW)” Ümumi hüquqi çərçivəni və bizneslə əlaqəli xüsusi hüquqi sahələri əhatə edir.

 • Hüquq sisteminin əsas elementləri
 • Beynəlxalq biznes əməliyyatları
 • Beynəlxalq biznes əməliyyatlarının daşınması və ödənilməsi
 • Biznes təşkilatlarının yaranması və formalaşması
 • Kapital və şirkətlərin maliyyələşdirilməsi
 • Şirkətlərin idarə edilməsi və tənzimlənməsi
 • İflas hüququ
 • Korporativ fırıldaqçılıq və cinayətkarlıq davranışı

Performance Management (PM) - F5

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Skills Modulunun bir hissəsidir. “Performance Management (PM)” müəssisənin kəmiyyət və keyfiyyət üzrə məlumatlarından istifadə etməklə planlaşdırma, qərar qəbuletmə, performans qiymətləndirmə və nəzarət üçün tələb olunan idarəetmə uçotu üsullarının tətbiqini və bu istiqamətdə bilik və bacarıqları inkişaf etdirir.

 • Mütəxəssislərin dəyəri və idarəetmə uçotu üsulları
 • Qərarvermə üsulları
 • Büdcələmə
 • Maya dəyərinin standart metodu və variasiyaların təhlili
 • Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və nəzarət

Təlim səhifəsinə keç

Taxation (TX) - F6

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Skills Modulunun bir hissəsidir. “Taxation (TX)” Vergi sistemi ilə bağlı fərdlərə, tək şirkətlərə və şirkət qruplarına aid bilik və bacarıqları inkişaf etdirir.

 • Rusiya vergi sistemi və onun idarəolunması
 • Gəlir vergisi öhdəlikləri
 • Korporativ mənfəət vergisi öhdəlikləri
 • Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)
 • Sığorta Təzminatı
 • Korporativ əmlak vergisi
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları

Financial Reporting (FR) - F7

(Azərbaycan dilində: “Maliyyə hesabatları”) ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Skills Modulunun bir hissəsidir. “Financial Reporting (FR)” maliyyə hesabatlarının necə təhlil və şərh olunması da daxil olmaqla, müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının teorik çərçivəsi və mühasibat uçotu standartlarının anlaşılması və tətbiqi üçün lazım olan bilik və bacarıqları inkişaf etdirir.

 • Maliyyə hesabatları üçün konseptual və tənzimləyici çərçivə
 • Maliyyə hesabatlarında əməliyyat uçotu
 • Müəssisənin və qrup şirkətlərin maliyyə hesabatlarının təhlili və təfsiri
 • Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları

Təlim səhifəsinə keç

Audit and Assurance (AA) - F8

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Skills Modulunun bir hissəsidir. “Audit and Assurance - AA” Peşəkar tənzimləyici çərçivə kontekstində təminat öhdəliyinin yerinə yetirilməsi prosesi və onun tətbiqi haqqında lazım olan bilik və bacarıqları inkişaf etdirir.

 • Auditin əsasları və tənzimlənməsi
 • Planlaşdırma və risklərin qiymətləndirilməsi
 • Daxili nəzarət
 • Audit sübutları
 • Nəzarət və hesabat
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları

Təlim səhifəsinə keç

ACCA DipIFR – Diploma in International Financial Reportings

“DipIFR” – Diploma in International Financial Reportings dünyanın ən böyük mühasibatlıq qurumlarından biri olan ACCA tərəfindən verilən və bütün dünyada tanınan bir diplomdur. “DipIFR” beynəlxalq maliyyə hesabatları haqqında bilik və anlayışları inkişaf etdirir.

DipIFR ACCA’in xüsusi kvalifikasiyası olub:

Beynəlxalq mühasibat uçotunun quruluşunu;


Maliyyə hesabatlarının əsas elementlərinə müvafiq maliyyə hesabatı standartlarını tətbiqini;


Maliyyə hesabatlarında və açıqlamalarında şirkət tələblərini müəyyənləşdirməyi və tətbiq etməyi;


Törəmə müəssisələr, asılı müəssisələr və birgə müəssisələr də daxil olmaqla qrup maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını əhatə edir.

Proqramda:

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (IASB) və tənzimləyici çərçivədə Maliyyə vəziyyəti, mənfəət-zərər, məcmu gəlir haqqında hesabatların və kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatın tərtib edilməsi;

Mühasibat uçotu siyasəti, mühasibat hesablamalarındakı dəyişikliklər; Maraqlı tərəflərin açıqlamaları;

Kiçik və orta müəssisələr üçün (KOBİ) hesabatlar;

Konsolidasiya edilmiş xarici hesabatların hazırlanması;

Törəmə şirkətlərin səhmlərinin tam özgəninkiləşdirilməsi əhatə olunur.

 • Beynəlxalq səlahiyyət mənbələri
 • Maliyyə hesabatlarının elementləri
 • Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və açıqlamalar
 • Asılı müəssisələr, birgə müəssisələr üçün və konsalidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Təlim səhifəsinə keç

Strategic Business Leader (SBL)

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Essentials Modulunun bir hissəsidir. “Strategic Business Leader - SBL” bir növ iş yerini əks etdirir, texniki, praktiki və peşəkar bacarıqları nümayiş etdirməyə imkan verən real keyslər ilə təmin edir.

 • Liderlik
 • İdarəetmə
 • Strategiya
 • Risk
 • Texnologiya və məlumat analizi
 • Təşkilati nəzarət və audit
 • Planlaşdırma və qərar qəbul etmədə maliyyə
 • Müvəffəqiyyətin təmini və dəyişikliklərin idarə olunması
 • Professional Bacarıqlar
 • Digər iş qabiliyyəti və rəqəmsal bacarıqlar

Advanced Financial Management (AFM)

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Options Modulunun bir hissəsidir. “Advanced Financial Management - AFM” proqramında Şəxsi və ictimai sektorlarda hər hansı bir təşkilatın maliyyə idarəçiliyi ilə əlaqədar qərarlar qəbul edərkən və ya tövsiyyə edərkən, yüksək səviyyəli maliyyə rəhbərindən və ya məsləhətçisindən gözlənildiyi kimi müvafiq bilik, bacarıq və peşə mühakiməsi tətbiq edəcəksiniz.

 • Çoxmillətli təşkilatda baş maliyyə məsləhətçisinin rolu
 • Təkmilləşmiş investisiya qiymətləndirilməsi
 • Satınalmalar və birləşmələr
 • Şirkətin yenidən qurulması və yenidən təşkili
 • Xəzinədarlıq və qabaqcıl risk idarəetmə üsulları
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları

Advanced Performance Management (APM)

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Options Modulunun bir hissəsidir. “Advanced Performance Management - APM” Müxtəlif iş kontekstlərində strateji idarəetmə mühasibatlıq texnikasının seçilməsi və tətbiqi ilə əlaqədar bilik, bacarıq və təcrübənizi tətbiq edəcək və təşkilatın fəaliyyətinin və strateji inkişafının qiymətləndirilməsinə töhfə verəcəksiniz.

 • Strateji planlaşdırma və nəzarət
 • Risk və qeyri-müəyyənliyin təşkilat fəaliyyətinə təsiri
 • Performans idarəetmə məlumat sistemləri və texnologiyadakı inkişaflar
 • Strateji performans ölçmə
 • Performansın qiymətləndirilməsi və korporativ uğursuzluq
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları

Advanced Taxation (ATX)

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Options Modulunun bir hissəsidir. “Advanced Taxation (ATX)” proqramında: Əsas vergilərin maliyyə qərarlarına və vəziyyətlərə təsiri ilə əlaqədar fərdlərə və müəssisələrə müvafiq məlumat və məsləhətlər verərkən müvafiq bilik və bacarıqları tətbiq edəcək və peşəkar mühakimə həyata keçirəcəksiniz.

 • Daha əvvəl öyrənilmiş vergi və ştamp rüsumları ilə bağlı təkmilləşmiş məsələləri öyrənməklə İngiltərə vergi sistemi haqqında məlumat və anlayış
 • Vergilərin qarşılıqlı təsirləri də daxil olmaqla müxtəlif vəziyyətlərə və hərəkət formalarına təsiri
 • Standart vergi planlaşdırma tədbirlərindən istifadə etməklə vergi öhdəliklərinin minimuma endirilməsi və ya təxirə salınması
 • Müştərilər, HM(Her Majesty's) Gəlir və Gömrük və digər mütəxəssislərlə əlaqə qurmaq

Advanced Audit and Assurance (AAA)

ACCA peşəkar kvalifikasiyasının Options Modulunun bir hissəsidir. “Advanced Audit and Assurance - AAA” proqramında Peşəkar və etik çərçivədə zəmanət və ya digər xidmət müqaviləsi üzərində səmərəli işləmək bacarığınızı inkişaf etdirməklə yanaşı, keyfiyyətə nəzarət siyasəti, prosedurların qiymətləndirməsi, peşəkar randevuların qəbul edilməsi və saxlanılması ilə bağlı auditorun mövqeyini, audit tapşırıqlarının məqsədlərinə çatmaq və Beynəlxalq Audit Standartlarını tətbiq etmək üçün lazım olan işləri müəyyənləşdirməyi və formalaşdırmağı öyrənəcəksiniz.

 • Tənzimləyici mühit
 • Peşəkar və Etik Məsələlər
 • Keyfiyyətə Nəzarət və Təcrübə İdarəçiliyi
 • Öncəki maliyyə məlumatlarının auditinin planlaşdırılması və aparılması
 • Tamamlama, araşdırma və hesabat
 • Digər tapşırıqlar
 • Cari Məsələlər və İnkişaflar
 • Məşğulluq və texnologiya bacarıqları
Call button
Whatsapp button