CIMA – Chartered
Institute of Management
Accountants

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) dünyada idarəetmə uçotu üzrə ixtisaslaşmış yeganə mühasiblər institutudur. Mühasibatlıq üzrə baza biliklərini öyrətməklə yanaşı, CIMA strateji biznes və idarəetmə, eləcə də kommersiya və maliyyə analizi bacarıqlarına malik olan peşəkar mühasiblərin yetişdirilməsi üçün uğurlu proqramdır.

CIMA – CharteredInstitute of Management Accountants

CIMA Kvalifikasiyaları

CIMA Kvalifikasiyaları standart maliyyə və mühasibatlıqdan fərqli olaraq, gələcək yönümlü düzgün qərarların verilməsi, datalarla iş, əməliyyat və maliyyə performansı üzrə bilik və bacarıqlarınızı inkişaf etdirərək sizin peşəkar maliyyəçi olmağınıza dəstək verir.

CIMA CERTIFICATE IN BUSINESS ACCOUNTING

Fundamentals of Business Economics (BA1)


Bu bölmədə: biznesin iqtisadi və əməliyyat kontekstinə diqqət yetirəcəksiniz. Rəqabət, maliyyə bazarlarının davranışı və hökumətin iqtisadi siyasəti kimi amillərin təşkilata necə təsir göstərə biləcəyini öyrənəcəksiniz. Həmçinin istehlakçı davranışını, bazarlarını və ümumi iqtisadiyyatın qiymətləndirilməsində və proqnozlaşdırılmasında rəhbərliyə kömək etmək üçün mövcud olan məlumatlar haqqında məlumat əldə edəcəksiniz.
Təşkilatın qərarlarına aid olan iqtisadi fəaliyyət sahələri haqqında ilkin biliklər əldə edəcəksiniz və bu kontekstdə bu cür qərarların dəstəklənməsinin ədədi üsulları haqqında məlumat əldə edəcəksiniz.

 • Biznesin makroiqtisadi və institusional konteksti
 • Mikroiqtisadiyyat və biznesin təşkilati konteksti
 • Biznesin informasiya konteksti
 • Biznesin maliyyə konteksti

Fundamentals of Management Accounting (BA2)


Bu bölmədə: idarəetmə uçotunun əsasını təşkil edən əsas bilik və üsulları inkişaf etdirəcəksiniz. Təşkilat daxilində idarəçi mühasibin mövqeyi və CIMA-nın rolu, habelə kommersiya və dövlət sektoru orqanlarının kontekstlərində idarəetmə uçotunun rolu və cəmiyyətdəki daha geniş rolu haqqında məlumat əldə edəcəksiniz.

 • İdarəetmə Uçotunun Konteksti
 • Qiymətləndirmə
 • Planlaşdırma və Nəzarət
 • Qərar vermə

Fundamentals of Financial Accounting (BA3)


Bu bölmədə: maliyyə uçotu və fərdi təşkilatlar üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesi haqqında praktiki fikir əldə edəcəksiniz. Bu hesabatlar konseptual və normativ bazanın bir hissəsi kimi hazırlanır, buna görə də qanunvericiliyin və mühasibat standartlarının rolunu dərk edəcəksiniz.
Həmçinin mühasibat uçotu sistemləri üçün zəruri nəzarət vasitələrinin başa düşülməsi və tətbiqi, eləcə də səhvlərin xarakteri barədə, əlavə olaraq, əsas əmsalların hesablanması ilə maliyyə göstəricilərinin ölçülməsi haqqında fikir əldə edəcəksiniz.

 • Mühasibat uçotunun prinsipləri, konsepsiyaları və müddəaları
 • Mühasibat əməliyyatlarının qeyd olunması
 • Fərdi təşkilatlar üçün hesabların hazırlanması
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili

Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law (BA4)


Bu bölmədə: etika və etik konflikt anlayışının kommersiya fəaliyyəti üçün vacib bir dayaq olması da daxil olmaqla, bütün maraqlı tərəflərin xeyrinə nümayiş etdirilməsi lazım olan peşəkar standartları anlayacaqsınız. Korporativ idarəetmənin, korporativ sosial məsuliyyətin və auditin rolu, eləcə də onların təşkilatların idarə olunmasına artan təsiri barədə məlumat alacaqsınız. İşin harada aparıldığı, hüquqi və inzibati çərçivənin kommersiya fəaliyyətinin əsasını təşkilini, müqavilə hüququ, əmək hüququ, şirkətlərin idarə edilməsi sahələrini öyrənəcəksiniz.

 • Biznes etikası və etik münaqişə
 • Korporativ idarəetmə, nəzarət və Korporativ sosial məsuliyyət
 • Hüquqi sistemin, müqavilə və əmək hüququnun ümumi prinsipləri
 • Şirkət administrasiyası

CIMA PROFESSIONAL QUALIFICATION

Təhsil proqramı üç səviyyəni əhatə edir: Əməliyyat Səviyyəsi (Operational level); İdarəetmə Səviyyəsi (Management Level); Strategic Level (Strateji Səviyyə). Müəssisə, Performans və Maliyyə modulları üzrə ümumilikdə 9 fərqli mövzu öyrənəcəksiniz. Peşəkar Kvalifikasiyaya sahib olmaq üçün 3 səviyyəni tamamlamalı və minimum 3 il müvafiq sahədə iş təcrübəsinə sahib olmalısınız.

CIMA Peşəkar Kvalifikasiyasına sahib olmaq üçün 2 fərqli metod ilə imtahanlardan keçmək mümkündür:


1. Self-Directed Learning and Assessment - Müstəqil şəkildə Öyrənmə və Dəyərləndirmə)

2. Finance Leadership Program (Guided Learning and Assessment) - Maliyyə Liderliyi Proqramı (Təlimatlarla Öyrənmə və Dəyərləndirmə)

 

Hər iki metodla öyrənməklə və imtahanlarda uğurla keçməklə CIMA Peşəkar Kvalifikasiyasına və CGMA (Chartered Global Management Accountant) statusuna sahib olursunuz.

Self-Directed Learning and Assessment


Hər biri 3 səviyyədən ibarət olan 3 bölmədən ibarətdir. Maliyyə və bir sıra digər biznes sahələrini əhatə etmək üçün hazırlanmışdır:

 • Müəssisə Bölməsi - Strategiyalar hazırlanması və tətbiq edilməsi
 • Performans Bölməsi - Fəaliyyətləri izləmək və strategiyaların real və təsirli olmasını təmin etmək
 • Maliyyə Bölməsi - Fəaliyyətin nəticələrini izləmək və şirkətin qərarları barədə məlumat vermək üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması və başa düşülməsi

1. The Operational level
(Əməliyyat Səviyyəsi)

Bu səviyyədə əsas diqqət qısa müddətdə qərar verməyə yönəldilir. Bu səviyyəni tamamladıqdan sonra, şirkətinizdəki digər insanlarla işləyə və orta müddətli qərarları qısa müddətli hərəkət planlarına çevirmək üçün uyğun məlumat və texnologiyadan istifadə edə biləcəksiniz. Bu səviyyə
3 fərqli mövzudan ibartədir:

1. Managing finance in a digital world (E1)
2. Management Accounting (P1)
3. Financial Reporting (F1)

Managing finance in a digital world (E1)


Maliyyənin təşkilatda oynadığı mərkəzi rolu və istifadə olunan texnologiyaların maliyyə funksiyasına necə və niyə təsir etdiyini; Təşkilatlar üçün dəyər yaratmaq və qorumaq üçün texnologiyalar tərəfindən toplanan və işlənən məlumatları necə istifadə edəcəyinizi və araşdıracağınızı; maliyyə funksiyasının necə qurulduğunu, necə formalaşdırıldığını və bütün təşkilatın məqsədlərinə çatmaq üçün təşkilatın digər hissələri ilə necə qarşılıqlı əlaqədə olduğunu öyrənəcəksiniz.

 • Maliyyə funksiyasının rolu
 • Rəqəmsal dünyada texnologiya
 • Rəqəmsal dünyada məlumat və informasiya
 • Maliyyə funksiyasının forması və quruluşu
 • Təşkilatla qarşılıqlı əlaqədə olan maliyyə

Financial Reporting (F1)


Tənzimləyicilərin kim olduğunu, nə etdiklərini və qaydaların niyə və necə tətbiq olunduğunu; Maliyyə hesabatı standartlarından istifadə edərək əsas maliyyə hesabatlarını necə hazırlayacağınızı və vergi növlərini necə ayırd edəcəyinizi; şirkətlərin vergilərini və vergiyə təsir edən məsələləri necə hesablayacağınızı; Şirkətin davamlı fəaliyyətini təmin etmək üçün kifayət qədər pula sahib olmasını təmin etmək üçün hansı vasitələrdən istifadə ediləcəyini öyrənəcəksiniz.

 • Maliyyə hesabatlarının tənzimləyici mühiti
 • Maliyyə hesabatları
 • Vergiləşdirmə prinsipləri
 • Pul vəsaitlərinin və dövriyyə kapitalının idarə edilməsi

Management Accounting (P1)


Uyğun xərcləmə metodları və üsulları, rəqəmsal xərcləmənin harada istifadə oluna biləcəyi də daxil olmaqla, xərcləmənin niyə edildiyini və nə üçün istifadə edildiyini; Təşkilat daxilində büdcələrin necə hazırlandığını, tətbiq olunduğunu və təsirini; müvafiq risk idarəetmə vasitələrindən istifadə edərək, risk və qeyri-müəyyənlik fonunda qısamüddətli qərar qəbul etməyi təmin etmək üçün üsulların necə tətbiq ediləcəyini öyrənəcəksiniz.

 • Qərar və nəzarət üçün xərclərin uçotu
 • Büdcə və büdcə nəzarəti
 • Qısa müddətli kommersiya qərarlarının qəbul edilməsi
 • Qısa müddətli risk və qeyri-müəyyənlik

2. The Management Level
(İdarəetmə Səviyyəsi)

Bu səviyyədə əsas diqqət idarəetmə səviyyəsində uzunmüddətli qərarların orta müddətli planlara çevrilməsinə yönəlib. Bu səviyyəni tamamladıqdan sonra təşkilati və fərdi səmərəliliyin idarə edilməsi, həllərin həyata keçirilməsi, monitorinq və hesabatların həyata keçirilməsi üçün resursların bölüşdürülməsi, eləcə də biznesin effektivliyini qiymətləndirmək üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması və şərhi üçün məlumat və müvafiq texnologiyalardan istifadə edə bilərsiniz. Bu səviyyə 3 fərqli mövzudan ibartədir: 3 fərqli mövzudan ibartədir:

1. Managing finance in a digital world (E1)
2. Management Accounting (P1)
3. Financial Reporting (F1)

Managing performance (E2)


Biznes subyektinin əsaslarını, təşkilatların fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün yeni biznes və əməliyyat subyektlərinin necə inkişaf etdiriləcəyini öyrənəcəksiniz. Şirkətin məqsədlərinə çatmaq məqsədilə fərdlərin performansını yaxşılaşdırmaq üçün fərqli liderlik üslublarından necə istifadə edilə biləcəyini, strategiyanı effektiv və səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün performans idarəetmə anlayışlarından və üsullarından necə istifadə olunacağını; Strategiyaların həyata keçirilməsində faydalı olan layihə idarəetmə anlayışlarının və üsullarının istifadəsini öyrənəcəksiniz.

 • Biznes subyektləri və dəyərlərin yaradılması
 • Şəxslərin performansını idarə etmək
 • Layihələrin idarə edilməsi

Advanced Management Accounting (P2)


(Azərbaycan dilində: “Təkmilləşmiş Mühasibat Uçotu”) Təşkilatlarda xərclərin üstünlüyünü təmin etmək üçün xərclərin idarə edilməsi, keyfiyyət və proseslərin idarə edilməsi, eləcə də dəyər idarəçiliyindən necə istifadə ediləcəyini; Hansı layihələrin həyata keçirilməsi, təşkilati bölmələrin səmərəliliyinin necə idarə edilməsi, onların məqsədlərinə nail olmasını təmin etmək məqsədilə qərar qəbul etmək üçün istifadə olunan meyarları, prosesləri və metodları; Orta müddətli perspektivdə təşkilatların üzləşdiyi riskləri və qeyri-müəyyənlikləri, xüsusilə də kapital qoyuluşları barədə qərar qəbul edərkən və bu cür qərarların həyata keçirilməsində bu riskləri necə idarə edəcəyinizi öyrənəcəksiniz.

 • Dəyər yaratma xərclərinin idarə edilməsi
 • Kapital qoyuluşu ilə bağlı qərar vermə
 • Təşkilat vahidlərinin fəaliyyətinin idarəedilməsi və nəzarət
 • Risk və nəzarət

Advanced Financial Reporting (F2)


Kapitalın mənbələri, növləri və nə qədərə başa gəldikləri, habelə maliyyə hesabatlarının əsas götürüləcəyi əsas maliyyə hesabatı standartları və qrup hesablarının hazırlanması üçün bu standartların tətbiqini; Beynəlxalq Vahid Hesabat Çərçivəsi (Integrated Reporting Framework) və onun komponentləri, maliyyə hesabatlarının təhlili və məhdudiyyətləri haqqında öyrənəcəksiniz.

 • Kapital layihələrinin maliyyələşdirilməsi
 • Maliyyə hesabatlarının standartları
 • Qrup hesabları
 • Vahid hesabat
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili

The Strategic Level
(Strateji Səviyyə)

Bu səviyyədə əsas diqqət uzunmüddətli strateji qərarlar qəbul etməyə yönəlmişdir. Bu səviyyəni tamamladıqdan sonra şirkət rəhbərlərinə strategiya hazırlamaqda kömək edə biləcəksiniz; şirkətlərin strategiyanı uğurla həyata keçirməsinə mane ola biləcək riskləri qiymətləndirmək və idarə etmək; dəyərin orqanizasiyası və strategiyanın həyata keçirilməsi üçün lazım olan maliyyə mənbələri haqqında öyrənəcəksiniz. Bu səviyyə 3 fərqli mövzudan ibartədir:

1. Strategic Management (E3)
2. Risk Management (P3)
3. Financial Strategy (F3)

Strategic Management (E3)


(Azərbaycan dilində: “Strateji İdarəetmə”) Strateji idarəetmənin təməlini, biznes ekosisteminin dinamikasını və biznesin strategiyasına necə təsir etdiyini; Strateji seçim, seçimlərin necə yaradılacağını və təşkilatın məqsədi, dəyərləri, görmə qabiliyyəti ilə əlaqələndirərək, təşkilatın strategiyasını formalaşdırmaq üçün variantların necə qiymətləndirildiyini, seçildiyini və birləşdirildiyini; strategiyanın necə həyata keçirildiyini, həyata keçirilmə məqsədlərinə necə çatıldığını və dəyişikliyin necə idarə edildiyini; rəqəmsal transformasiyanı dəstəkləyən müxtəlif texnologiyalar və rəqəmsal strategiyanın müxtəlif elementləri haqqında öyrənəcəksiniz.

 • Strategiya prosesi
 • Təşkilat ekosisteminin təhlili
 • Strateji variantların yaradılması
 • Strateji seçimlərin edilməsi
 • Strateji nəzarət
 • Rəqəmsal strategiya

Risk Management (P3)


(Azərbaycan dilində: “Risklərin İdarəolunması”) Müəssisə risklərini müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmək və idarə etməyi; Strateji risklərin haradan qaynaqlandığını, necə qiymətləndirələcəyini və bu risklərə nəzarətin təşkilatın idarəçiliyi üçün nə qədər vacib olduğun; Risklərin idarə edilməsi prosesində daxili nəzarətdən necə səmərəli istifadə olunacağını, kiber risklər də daxil olmaqla strateji riskləri müəyyənləşdirmək, təhlil etmək, aradan qaldırmaq və hesabat verməyi öyrənəcəksiniz.

 • Müəssisə riski
 • Strateji risk
 • Daxili nəzarət
 • Kiber risk

Financial Strategy (F3)


(Azərbaycan dilində: “Maliyyə Strategiyası”) Təşkilatlar üçün uyğun olan fərqli strateji maliyyə məqsədləri və siyasət variantları; Təşkilatların strategiyalarının həyata keçirilməsini maliyyələşdirmək üçün mövcud kapital növlərini, kapitalın doğru zamanda, doğru miqdarda və doğru qiymətlə haradan və necə əldə olduğunu; Maliyyə riskinin mənbələrinə, maliyyə riskini necə düzgün qiymətləndirməyə və idarə etməyə, şirkətin dəyər yaratdığını və qoruduğunu qiymətləndirmək üçün biznes qiymətləndirmə üsullarını öyrənəcəksiniz.

 • Maliyyə siyasəti qərarları
 • Uzunmüddətli kapital mənbələri
 • Maliyyə riskləri
 • Biznesin qiymətləndirilməsi

CGMA FINANCE LEADERSHIP
PROGRAM

Maliyyə mütəxəssisləri üçün lazım olan bacarıq, praktiki təcrübə və uzaqgörən sahibkarlıq düşüncəsini vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram hər biri 3 səviyyədən ibarət olan 3 bölmədən ibarətdir:

 • Əməliyyat səviyyəsi
 • İdarəetmə səviyyəsi
 • Strateji Səviyyə

Operational Level (Əməliyyat səviyyəsi)


Bu səviyyədə qısa müddətli qərarların qəbul edilməsinə operativ diqqət yetirilir. Təşkilatın digər işçiləri ilə işləmək və orta müddətli həllərin qısamüddətli fəaliyyət planlarına çevrilməsi üçün müvafiq məlumat və texnologiyalardan istifadə etməyi öyrənəcəksiniz. Bu səviyyə 3 fərqli mövzudan ibartədir:

 • Digital Finance
 • Management Accounting
 • Financial Reporting

Digital Finance


(Azərbaycan dilində: “Rəqəmsal Maliyyə”)

 1. Rəqəmsal dövrdə maliyyə funksiyasının necə dəyişdiyini;
 2. Strateji məqsədlərə nail olmaq üçün maliyyə funksiyasının cross-funksional olaraq necə işlədiyini;
 3. Rəqəmsal düşüncənin əhəmiyyətini və texnologiyadan istifadə üsullarını necə anlamağı;
 4. Müəssisələrin necə təşkil edildiyini, necə fəaliyyət göstərdiyini və maliyyə biznes tərəfdaşlığı performansını necə dəstəklədiyini;
 5. Maliyyə funksiyası məlumatlarında necə istifadə edildiyini öyrənəcəksiniz.
 • Maliyyə Funksiyasının Transformasiyası
 • Maliyyə Biznes Tərəfdaşlığı
 • Məlumatların təhlili

Management Accounting


(Azərbaycan dilində: “İdarəetmə Uçotu”)


 1. Xərc / həcm / mənfəət analizini necə tətbiq etməyi;
 2. Qeyri-müəyyənliyin təbiətini və qərarların qəbul edilməsi üçün məlumatların necə yaxşılaşdırılmasını;
 3. Qərarların qəbulunu dəstəkləmək üçün təhlil aparmağı;
 4. Xərclərin hesablanması konsepsiyalarının tətbiqini müəyyənləşdirmək, izah etmək və məlumat vermək üçün bu üsulların necə tətbiq etməyi;
 5. Nəzarəti həyata keçirmək üçün büdcədən necə istifadə etməyi;

 • Qısa müddətli qərar vermə
 • Xərc uçotu
 • Büdcə və Planlaşdırma

Financial Reporting


(Azərbaycan dilində: “Maliyyə Hesabatları”)


 1. Qlobal tənzimləmə mühitinin əsas elementlərini və korporativ idarəetmənin rolunu təsvir etməyi;
 2. Tanınma və ölçmə meyarlarının tətbiqini;
 3. Beynəlxalq Mühasibat Standartları Şurası konseptual çərçivəsinin məqsədinin təsvirini;
 4. Fərqli vergi növlərini ayırd etməyi;
 5. Əməliyyat və pul dövriyyələrini müəyyənləşdirməyi;
 6. Qısamüddətli maliyyə mənbələrini və növlərini müəyyənləşdirməyi; Sərmayəni idarə etməyi öyrənəcəksiniz.

 • Normativ-hüquqi çərçivələr
 • Maliyyə uçotu və hesabatı
 • Verginin əsasları
 • Dövriyyə Kapitalının İdarə Edilməsi

Management Level
(İdarəetmə səviyyəsi)

Bu səviyyədə uzunmüddətli həllərin ortamüddətli planlara yönəldilməsinə diqqət yetirilir. Təşkilatın və fərdlərin fəaliyyətinin səmərəliliyinin idarə edilməsi, həllərin həyata keçirilməsi üçün resursların bölüşdürülməsi, məlumat və müvafiq texnologiyalardan istifadəni; qərarların icrasına nəzarət etmək və hesabat hazırlamağı; eləcə də biznesin effektivliyini qiymətləndirmək üçün maliyyə hesabatlarının hazırlanması və şərh etməyi öyrənəcəksiniz. Bu səviyyə 3 fərqli mövzudan ibartədir:


1. Project & Relationship Management

2. Advanced Management Accounting

3. Advanced Financial Reporting

Project & Relationship Management


(Azərbaycan dilində: “Layihə və Əlaqələrin İdarə Edilməsi”)


 1. Layihə idarəetmə vasitələrini və bacarıqlarının tətbiqini;
 2. Dəyişikliyi idarə etməyi olar və dəyişikliklərə müqavimət göstərməyi;
 3. Əməliyyat mühitini izah etməyi və təhlil etməyi;
 4. Biznes modeli çərçivəsini müəyyənləşdirməyi və tətbiq etməyi;
 5. Komandaları və onların mədəniyyətini inkişaf etdirməyi və idarə etməyi öyrənəcəksiniz.

 • Layihənin idarə olunması
 • Biznes modelləri
 • İşçilərə rəhbərlik etmək və İdarə etmək

Advanced Management Accounting


(Azərbaycan dilində: “Təkmilləşmiş İdarəetmə Uçotu”)


1. Menecerlərə qərar qəbul etməyi dəstəkləmək üsulları və keyfiyyət idarəçiliyinin istifadəsi barədə məsləhət verməyi;
2. Zamanla xərclərin dəyişməsini necə proqnozlaşdırmağı;
3. Uzunmüddətli mənfəət artırmağın yollarını;
4. Müştəri üçün necə dəyər artırmağı;
5. Əməliyyat bölmələrinin fəaliyyətinin nəticələrini necə təhlil etmək və hesabat verməyi;
6. Kapital qoyuluşları layihələri üzrə qiymətləndirmə və qərarların qəbul edilməsi məsələləri üzrə məsləhət verməyi;
7. Risk və qeyri-müəyyənlik idarə etməyi öyrənəcəksiniz.

 • Xərclərin Rəqabətqabiliyyətliliyi
 • Təşkilati performans
 • Qiymətləndirmə və Kapital İnvestisiyası Qərarları
 • Qərar vermə və risk

Strategic Level
(Strateji Səviyyə)

Bu səviyyədə uzunmüddətli strateji qərarlar qəbul etməyə diqqət yetirilir. Namizədlərin təşkilat liderlərinə strategiya hazırlamaqda necə kömək edəcəkləri; təşkilatların strategiyanı uğurla həyata keçirməsinə mane ola biləcək riskləri qiymətləndirmək və idarə etməyi; dəyər təşkilatları; və strategiyanın həyata keçirilməsi üçün lazım olan maliyyə mənbələrini öyrənəcəksiniz. Bu səviyyə 3 fərqli mövzudan ibartədir:

 1. Strategic Management
 2. Risk Management
 3. Financial Strategy

 

Strategic Management


(Azərbaycan dilində: “Strateji İdarəetmə”)

1. Vizyonun, missiyanın və məqsədlərin formalaşdırılması ilə bağlı məsləhət verməyi;
2. Fərqli ssenarilər üçün məlumat toplamaq və şərh etmək üçün vasitələri seçmək və tətbiq etməyi;
3. Rəqəmsal transformasiya strategiyalarını hazırlamağı, tətbiq etməyi və ölçməyi;
4. Strateji variantları necə inkişaf etdirməyi və idarə etməyi;
5. Strategiyanın həyata keçirilməsi üçün əlaqə qurmağı, strategiyanı həyata keçirməyi, dəstəkləməyi və idarə etməyi öyrənəcəksiniz.

 • Rəqabət üstünlüyü
 • Rəqəmsal strategiya
 • Strategiyanın hazırlanması
 • Strategiyanın Həyata Keçirilməsi

Risk Management


(Azərbaycan dilində: “Risklərin İdarəolunması”)

 1. Kibertəhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi prosesinin əsas elementlərini təhlil etmək və təhdid mənbələrini müəyyən etməyi;
 2. Riskləri müəyyənləşdirmək, ölçmək və fərqli kontekstlər üçün uyğun strategiyalar tətbiq etməyi;
 3. Daxili nəzarət sistemlərinin rolunun əhəmiyyətini öyrənəcəksiniz.
 • Kiber təhlükəsizlik
 • Müəssisə Risklərinin İdarə Edilməsi
 • Strateji Risk
 • Daxili Nəzarət

ISLAMIC FINANCE QUALIFICATION

CIMA Kvalifikasiyasının bir hissəsidir. Proqramda: İslam kommersiya hüququ və mənbələri, müasir problemlərin həlli üçün istifadə olunan islami metodologiyalar, Şəriət standartlarının əhəmiyyəti, İslam banklarının müştəriləri üçün hazırladıqları müxtəlif məhsullar, takaful çərçivəsində təklif olunan məhsullar və xidmətlər, geri qaytarma ilə bağlı məsələlər əhatə olunur. Bu Kvalifikasiya 2 Proqrmadan ibarətdir:

1. CERTIFICATES IN ISLAMIC FINANCE
2. DIPLOMA IN ISLAMIC FINANCE

Certificates in Islamic finance


(Azərbaycan dilində: “İslam maliyyəsi üzrə sertifikatlar”)

İslami təşkilarlar, maliyyə, hüquq və kapital sahələrini əhatə etmək üçün hazırlanmışdır: 4 fərqli sahə üzrə sertifikat əldə edə biləcəyiniz modullardan ibarətdir. Bura aiddir:

 1. Certificate in Islamic commercial law
 2. Certificate in banking and takaful
 3. Certificate in Islamic capital markets and Instruments
 4. Certificate in accounting for Islamic financial Institutions
 • Certificate in Islamic commercial law
  (Azərbaycan dilində: “İslam kommersiya hüququ və maliyyə üzrə sertifikat”) İslam hüququ və İslam maliyyə sahəsində İslam kommersiya hüququnu əhatə edir. İslam hüququnun maliyyə sistemi, sənaye və ətraf mühitə münasibətdə mənbələri, prinsipləri, konsepsiyaları, metodologiyası, standartları və tətbiqini özündə birləşdirir.
 • Certificate in banking and takaful
  (Azərbaycan dilində: “Bank və Takaful sahəsində sertifikat”) İslami maliyyə institutlarının təbiəti və inkişafı, kateqoriyaları, mexanizmləri, modelləri, məhsulları/xidmətləri və idarəetmə funksiyalarını əhatə edir.
 • Certificate in Islamic capital markets and Instruments
  (Azərbaycan dilində: “İslami kapital bazarları və alətlər üzrə sertifikat”) İslami kapital bazarlarının təbiəti və inkişafını, müvafiq beynəlxalq agentlikləri, İslam istiqrazları və Sukuk’ləri (hüquqi alət), İslami qarşılıqlı fondlar, İslami fond seçimi və İslami strukturlaşdırılmış məhsulları əhatə edir.
 • Certificate in Accounting for Islamic Financial Institutions
  (Azərbaycan dilində: “İslam Maliyyə Təşkilatları üçün Mühasibat Sertifikatı”) İslami maliyyə qurumlarının hesabat çərçivəsini və standartlarını, İslami maliyyə təşkilatlarının maliyyə hesabatlarını anlamaq və təhlil etmək, İslami maliyyələşdirmə əməliyyatlarını təhlil etmək və təsnif etməklə yanaşı risk və gəlir baxımından iqtisadi nəticələrini əhatə edir.
Call button
Whatsapp button